Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवनको शुभारम्भ ।