Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

ठेगाना : धुलिखेल

फोन नं : ०११-४९०१२३, ०११-४९०२२३, ०११-४९०३२०

फ्याक्स : ०११-४९०२२३

इमेल : daokavre@gmail.com

Facebook : http://facebook.com/cdokavre

मातहतका कार्यालयहरु