Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

धुलिखेल

जग्गा मुआम्बा रकम बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकको

जग्गा मुआम्बा रकम बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।४।१०

 

जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति, काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०७३।३।२८ को निर्णयानुसार तपशिलमा उल्लेखित जग्गाधनिहरुको उल्लिखित कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको तर हालसम्म पनि जग्गाधनिहरु निर्धारित मुआब्जा रकम बुझ्न नआएको हुँदा यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले तीन महिना भित्र रकम बुझ्न आउनु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । अन्यथा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ३७ बमोजिम भै जाने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

तपशिल

न.पा.

वडा न.

कि.न‌

क्षे.फ.

किसिम

ज.ध.को नाम

कैफियत

धुलिखेल

७ क

६९

२–८–३–०

खे.सी

मन्दिल शोभा श्रेष्ठ समेत बराही गा.वि.स. १ सुनसरी

पुरै कित्ता

धुलिखेल

७ क

७०

०–६–०–०

बा.सी

शिब नारायण मुखुजु धु.न.पा ८ काभ्रे

पुरै कित्ता

धुलिखेल

७ क

७१

१–१–०–२

बा.सी

शिब नारायण मुखुजु धु.न.पा ८ काभ्रे

पुरै कित्ता

धुलिखेल

७ क

७४

२–८–२–१

खे.सी

तुल्सीमाया मैसजु धु.न.पा.५ काभ्रे

पुरै कित्ता

                                                                                                                                                     प्रमुख जिल्ला अधिकारी